O mnie

O mnie

Mgr Piotr Przybylski

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień. Psychoterapeuta uzależnień to osoba, która jest profesjonalnie przygotowana do pomagania tym z nas, którzy doświadczają problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków lub leków oraz z uprawianiem hazardu. Jest to ten rodzaj problemów, z którymi trudno samemu sobie poradzić. Dlatego osoby, które są w takiej trudnej sytuacji lub ich bliscy zwracają się do specjalisty. Nazywam się Piotr Przybylski. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Od 22 lat z powodzeniem pomagam osobom nadużywającym, uzależnionym oraz ich rodzinom i bliskim.

Moje wykształcenie:

Pedagog opiekuńczo – specjalny i resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta indywidualny i grupowy oraz Terapeuta Animacji i Środowiska. Jestem  Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień a także Certyfikowanym Realizatorem Programu Terapii Osób Uzależnionych od Kanabinoidów „CANDIS”, który jest rekomendowany i koordynowany przez Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestniczyłem w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach dotyczących problematyki uzależnień i współuzależnieni jak również: Psychoterapii Redukcji Szkód w Uzależnieniu, Substytucji Metadonowej oraz Dialogu Motywującego, Farmakoterapii w psychoterapii uzależnień, Psychoterapii zaburzeń osobowości, problemu DDA i współuzależnienia. Odbyłem Terapie własną która jest istotną częścią wykształcenia psychoterapeuty. Pozwala lepiej poznać siebie i odkryć swoje zasoby. Jest wymagana przez Sekcję obu Towarzystw: Psychologicznego i Psychiatrycznego do uzyskania certyfikatu. Psychoterapia służy rozpoznawaniu motywacji do pomagania innym, wzmacnianiu zasobów i predyspozycji osobistych, zapobieganiu i rozpoznawaniu niekorzystnych zjawisk w relacji z klientami/pacjentami, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, rozwijaniu empatii i umiejętności budowania zaufania i bezpieczeństwa.Ponadto, terapia ta posłużyła mi w lepszym rozpoznawaniu istoty problemów. Moja praca zawodowa jest poddawana  stałej Superwizji – metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje moje regularne spotkania  z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 r. realizuję się zawodowo i rozwijam jako psychoterapeuta, posiadam doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi, grupami terapeutycznymi, a także rodzinami osób uzależnionych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałem w pracy z osobami uzależnionymi, osobami, które doświadczały przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej, osobami z zaburzeniami osobowości , odmiennej orientacji seksualnej oraz z zaburzeniami psychicznymi w stacjonarnym Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku, gdzie prowadziłem psychoterapię indywidualną oraz grupową i pełniłem funkcje zastępcy kierownika oddziału uzależnień oraz prowadziłem konsultacje dla  rodzin osób uzależnionych. Prowadziłem punkt konsultacyjny dla osób które ukończyły terapię którego celem było wsparcie psychoterapeutyczne w dalszym rozwoju Trzeźwości w Życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym i rówieśniczym. Jestem współzałożycielem i byłym członkiem zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Samopomocy “Samaria” 1998 roku które funkcjonuje do dziś, obszary działań Stowarzyszenia to: Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i jednostką w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. W latach 1998 – 2005 w Stowarzyszeniu Wzajemnej Samopomocy “Samaria” brałem czynny udział w prowadzeniu Prelekcji profilaktycznych dla uczniów szkól podstawowych i ogólnokształcących na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Czynnie współpracowałem z nauczycielami, rodzicami, policją i kuratorami w celu udzielenia informacji na temat wczesnej interwencji wobec młodzieży korzystającej z alkoholu i narkotyków. Mój rozwój wiąże się również z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu gdzie prowadziłem Program Leczenia Substytucyjnego dla Osób Uzależnionych od Opiatów, a także psychoterapię indywidualną, grupową dla osób uzależnionych współuzależnionych, DDA, , prowadziłem grupy wsparcia AA,  oraz psychoterapię dla rodzin dzieci używających substancji psychoaktywnych. Obecnie tworzę i rozwijam własny – Gabinet  Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień- “miejsce, w którym psychoterapia, nie ogranicza się tylko do jednej drogi wyjścia z uzależnienia a dostosowana jest do potrzeb klienta, respektując jego etap gotowości do zmiany. Miejsce w którym podstawową zasadą jest poszanowanie wolności, niezależności, decyzyjności i sprawczości każdego człowieka.  Prace naukowe poświeciłem badaniom na temat motywacji człowieka do podjęcia pomocy psychoterapeutycznej tak wiec  bez względu na to jaka jest Twoja motywacja do podjęcia terapii  zapraszam do kontaktu w „ Pomarańczowym Gabinecie „W pracy psychoterapeutycznej najbliższe są mi nurty psychoterapii, humanistyczno- egzystencjalnej, Psychoterapia Gestalt, , Paradoksalna Teoria Zmiany oraz Psychodrama. Zajmuję się: uzależnieniami (alkohol. narkotyki, hazard, leki uspakajające ), Psychoterapią Redukcji Szkód w Uzależnieniu, problemem Dorosłych Dzieci Alkoholików „DDA” a także osobami współuzależnionymi (osoby u których w rodzinie występuje problem uzależnienia lub które czują się uzależnione od partnera), ofiarami przemocy, (psychicznej, fizycznej, seksualnej), osobami które mają problem z kontrolą gniewu oraz ze skłonnościami do zachowań agresywnych a także jednostkami które odczuwają lęk, niepokój, poczucie krzywdy, winy i wstydu. Na spotkanie zapraszam również osoby które nie radzą sobie z “powinnościami” w codziennym życiu lub chcą poprawić kontakt z samym sobą. Moim celem jest, żeby każda osoba której pomagam,mogła odnaleźć siłę do poradzenia sobie ze swoimi problemami.

Zadzwoń 077 296 26 825